Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Dijadigital cv gevestigd te Tiel, hierna te noemen Dijadigital cv.

1‑2 Bijzondere van de voorwaarden van Dijadigital cv afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2‑1 Dijadigital cv aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als
       deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2‑2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene
       voorwaarden van Dijadigital cv onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2‑3 Algemene voorwaarden worden slechts door Dijadigital cv aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts
       toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

3‑1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor
       levering af bedrijf of magazijn van Dijadigital cv, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3‑2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Dijadigital cv zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Dijadigital cv niet.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Dijadigital cv binden hem niet, voor zover ze door 
Dijadigital cv niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Het aanbod.
5‑1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid
       vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van
       het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

5‑2 Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
       die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van
       betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.

5‑3 Indien door Dijadigital cv aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen,
       zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

5‑4 Als door Dijadigital cv aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op
       afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

5‑5 Indien door Dijadigital cv voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat ( een geautomatiseerd
       oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de opdrachtgever, dient Dijadigital cv te beschikken over voorafgaande
       toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 6 Betaling en Garantie.
6-1 De betalingvan geleverde goederen geschiedt steeds vooraf per bank, of direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling.

6-2 Indien er gerede twijfel bij Dijadigital cv bestaat omrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Dijadigital cv bevoegd de 
      bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever
      is aansprakelijk voor de door Dijadigital cv door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

6-3 Blijft de opdrachtgever in gebreke zijn verplichtingen te voldoen, dan is Dijadigital cv gerechtigd de geleverde goederen zonder
      gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de leverancier alle medewerking te verlenen.

artikel 7 Totstandkoming van de overeenkomst.
7‑1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie
       van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

7‑2 Het staat Dijadigital cv vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn
       opschortende werking toe te kennen.

7‑3 Indien de opdrachtgever een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking
       heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

7‑4 Dijadigital cv treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
       persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

7‑5 Dijadigital cv kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen
       kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
       Dijadigital cv is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
       Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de opdrachtgever tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is
       niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.

7‑6 Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel “Het aanbod”, leden 2, 3 en 4 bedoelde informatie aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.

7‑7 Dijadigital cv zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de opdrachtgever de volgende informatie verstrekken:

a. Schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingrecht gebruik kan maken;

b. Het geografische adres van de vestiging van Dijadigital cv waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;

c. De informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

 

Artikel 8 Prijzen.

8‑1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.

8‑2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Dijadigital cv niet.

8‑3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al
       geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien
       zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

8‑4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 9 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order,
kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 10 Aanbetaling.
Dijadigital cv is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien
door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Dijadigital cv de overeenkomst wordt ontbonden
heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in
deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Leveringstermijnen.
11‑1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
         Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Dijadigital cv schriftelijk in gebreke te stellen.

11‑2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Dijadigital cv zijn de goederen te leveren.

11‑3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen,
         staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Dijadigital cv aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen,
zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.
13‑1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht,
         die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13‑2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door
         de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dijadigital cv ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon
         opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13‑3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd
         door Dijadigital cv buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.
14‑1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Dijadigital cv
         reeds aangeschafde materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale
         lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Dijadigital cv gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds
         gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Dijadigital cv als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de
         overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Dijadigital cv te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van
         de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

14‑2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Dijadigital cv zich alle rechten voor om volledige nakoming
         van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

14-3 Daar Dijadigital cv uitsluitend aan bedrijven levert wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat DE WET KOPEN OP AFSTAND NIET VAN TOEPASSING IS!

14-4 Daar Dijadigital cv uitsluitend aan bedrijven levert wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat HET HERROEPINGSRECHT NIET VAN TOEPASSING IS!

Artikel 15 Reclame.
15‑1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid
         daarvan, Dijadigital cv terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van
         de levering Dijadigital cv wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever
         geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15‑2 Dijadigital cv dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring
         worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15‑3 Indien de reclame naar het oordeel van Dijadigital cv juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de
         factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie.
16-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers
         gestelde garantiebepalingen.

16-2 Dijadigital cv levert uitsluitend aan bedrijven NIET AAN CONSUMENTEN! hierdoor hebben wij aanvullende garantiebepalingen:
         - De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar van de producten.
         - De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 17 Retentierecht.
Wanneer Dijadigital cv goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening
van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Dijadigital cv heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.
18‑1 Dijadigital cv is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18‑2 Dijadigital cv is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk,
          hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door
          schuld van Dijadigital cv of van hen, die door Dijadigital cv te werk zijn gesteld.

18‑3 Dijadigital cv zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 19 Overmacht.

19‑1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden,
         belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel
         hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport 
         naar Dijadigital cv of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Dijadigital cv, ex‑ en 
         importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en 
         ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dijadigital cv, dan wel in de middelen van vervoer van derden,
         het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen,
         leveren voor Dijadigital cv overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei
         recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19‑2 Dijadigital cv is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst 
         te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te
         bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.
20‑1 Zolang Dijadigital cv geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop
(inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Dijadigital cv.

20‑2 Dijadigital cv heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in
staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

20‑3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21‑1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Dijadigital cv ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten
overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21‑2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund
om alsnog na te komen. Dijadigital cv heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze,
om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt,
op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel
beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

21‑3 Dijadigital cv is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever
op grond van door Dijadigital cv reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel
op te eisen, alles onverminderd het recht van Dijadigital cv op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 22 Betaling.

22‑1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22‑2 Dijadigital cv is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever
een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22‑3 Dijadigital cv is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22‑4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden
berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

23‑5 Uit het enkele feit dat Dijadigital cv zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht.
Op alle door Dijadigital cv gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde,
zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Dijadigital cv, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

AANVULLENDE BEPALINGEN:
LEVERINGEN NEDERLAND GELDEN M.U.V. DE WADDENEILANDEN.
(in deze gevallen wordt er geleverd tot de dichtbijzijnde haven).
Kosten voor transport naar de eilanden is altijd voor rekening van de klant!
WIJ LEVEREN UITSLUITEND AAN BEDRIJVEN (B2B) (LEERLINGEN WORDEN GELIJK GESTELD AAN EEN BEDRIJF!), WIJ LEVEREN NIET AAN CONSUMENTEN!
INDIEN U ACCOORD GAAT MET DE LEVERINGSVOORWAARDEN, WORDT U ALS BEDRIJF BESCHOUWD!


Daar Dijadigital cv uitsluitend aan bedrijven levert wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat DE WET KOPEN OP AFSTAND NIET VAN TOEPASSING IS!

Daar Dijadigital cv uitsluitend aan bedrijven levert wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat HET HERROEPINGSRECHT NIET VAN TOEPASSING IS!


ALLE PRODUCTEN WORDEN ONDER GARANTIE OP CARRY IN BASIS GELEVERD,
DIT HOUDT IN DAT DEFECTE GOEDEREN NA OVERLEG AAN ONS FRANKO RETOUR
GEZONDEN MOETEN WORDEN (VERZENDKOSTEN VOOR UW REKENING).

GOEDEREN RETOURNEREN:
Wij nemen niets retour!, in uitzonderlijke gevallen worden goederen in overleg retourgenomen
voor deze retouren wordt een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht, geld wordt
niet geretourneerd! voor het uiteindelijke bedrag wordt een waardebon voor nieuwe aankopen gegeven.
Alle verzendkosten zijn voor de opdrachtgever (ook door u eventueel betaalde heenvracht wordt niet vergoed).